Kategorie
»O MercateoVítejte! Přihlásit se
Moje Mercateo
Nákupní košík
 
 
 Dopad na dodávky v souvislosti s vypuknutím koronaviru. Aktuální informace

Mazivo; aerosol; kelímek; 100ml


Množství:  kus  
Informace o produktu
Mazivo; aerosol; kelímek; 100ml
Mazivo; aerosol; kelímek; 100ml
Výrobek č.:
     2806-SMAR-MONT-100
Výrobce:
     AG TERMOPASTY
Č. výrobce:
     ART.AGT-214
EAN/GTIN:
     žádné údaje
Pozornost!
Výrobek dostupný k prodeji pouze v množství ve výši skladových zásob. Objednáte-li větší množství, bude údaj změněn na dostupné množství.

Výrobce: AG TERMOPASTY
Podoba: aerosol
Druh balení: kelímek
Použití preparátů: mazání; ochrana proti korozi; ochrana před vlhkostí
Vlastnosti preparátu: zjednodušuje demontáž závitových spojů; výborná přilnavost
Určení prostředku: závitové spojení
Hazard statements: H222: Extrémně hořlavý aerosol.; H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.; H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.; H315: Dráždí kůži; H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky; H373: Může způsobit poškození orgánů; H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Signal word: Nebezpečí
Precautionary statements: P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce; P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.; P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.; P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.; P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí; P301 + P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.; P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.; P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření; P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.; P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.; P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
Typ chemického preparátu: mazivo
Objem: 0.1l
Přehled podmínek1
Dodací lhůta
Stav skladu
Cena
od Kč 47,25*
  
Cena platí od 10 kusů
Zobrazit detaily
Doporučit výrobekPoznamenat výrobek
Odstupňované ceny
Množství objednávky
Netto
Brutto
Jednotka
1 kus
Kč 58,73*
Kč 71,06
za kus
od 5 kusů
Kč 51,91*
Kč 62,81
za kus
od 10 kusů
Kč 47,25*
Kč 57,17
za kus
* Ceny s hvězdičkou jsou ceny netto, bez právně platné DPH.
Naše nabídka je orientována výhradně na firmy, živnostníky a samostatně výdělečně činné osoby.