Home » Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Začlenění všeobecných obchodních podmínek
§ 2 Podmínka pro uzavření smlouvy společností Mercateo Česká republika s.r.o.
§ 3 Uzavření smlouvy
§ 4 Katalogové údaje
§ 5 Právo na vrácení
§ 6 Výhrada možnosti dodání
§ 7 Dodací a platební podmínky
§ 8 Zpoždění
§ 9 Místo plnění a přechod rizik
§ 10 Povinnost reklamace a vyšetření
§ 11 Výhrada vlastnictví
§ 12 Započítání a zadržení
§ 13 Záruka
§ 14 Ručení
§ 15 Ochrana údajů
§ 16 Kuponové akce
§ 17 Volba práva
§ 18 Písemná forma
§ 19 Sídlo soudu

 

§ 1 Začlenění všeobecných obchodních podmínek

1.1 Ve smluvním vztahu mezi společností Mercateo Česká republika s.r.o. a zákazníkem platí výhradně zde použité všeobecné obchodní podmínky ve svém aktuálním znění platném v okamžiku uzavření smlouvy.

1.2 V jednotlivých případech platí navíc kromě těchto všeobecných obchodních podmínek zvláštní podmínky společnosti Mercateo Česká republika s.r.o., příp. příslušného spolupracujícího partnera. Na tyto zvláštní podmínky se upozorňuje zvlášť.

1.3 Začlenění jakýchkoliv mimo této dohody existujících všeobecných podmínek zákazníka je výslovně vyloučeno. Nedochází k němu ani tehdy, když společnost Mercateo Česká republika s.r.o. vyhlášenému začlenění, např. prostřednictvím odkazů na obchodním dokumentu, dodacích listech a pod., mlčky nebo výslovně neodporuje.

1.4 Souhlas se začleněním všeobecných obchodních podmínek zákazníka nespočívá ani v poskytnutí dohodnutého plnění, jejich bezvýhradném akceptování nebo platbě dohodnuté ceny.

 

§ 2 Podmínka pro uzavření smlouvy společností Mercateo Česká republika s.r.o.

2.1 Zboží a služby nabízené společností Mercateo se zaměřují výhradně na podnikatele ve smyslu § 14 BGB (občanský zákoník).

2.2 Pokud se po uzavření smlouvy společnost Mercateo Česká republika s.r.o. dozví, že zákazník není podnikatelem ve smyslu § 14 BGB, může Mercateo v přiměřené lhůtě od smlouvy odstoupit.

 

§ 3 Uzavření smlouvy

3.1 Smlouva mezi společností Mercateo Česká republika s.r.o. a zákazníkem se uskuteční akceptací shodující se s nabídkou podle pravidel následujících ustanovení.

3.2 Služby nabízené společností Mercateo Česká republika s.r.o. v rámci internetového katalogu představují výzvu společnosti Mercateo Česká republika s.r.o. zákazníkovi, aby odevzdal nabídku na uzavření kupní smlouvy.

3.3 Objednávka zákazníka je nabídkou společnosti Mercateo Česká republika s.r.o. na uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v objednávce.

3.4 Potvrzení o přijetí objednávky zaslané společností Mercateo Česká republika s.r.o. zákazníkovi nepředstavuje přijetí nabídky.

3.5 Smlouva se uskuteční výslovným prohlášením o přijetí společností Mercateo Česká republika s.r.o. nebo v případě jeho absence dodávkou věci na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

 

§ 4 Katalogové údaje

4.1 Údaje o výrobcích obsažené v on-line katalogu jsou nezávazné a nepředstavují popis vlastností příslušného zboží.

4.2 Ceny v katalogu se rozumějí netto včetně příslušné platné DPH, jedině že by byla cena uvedená v katalogu výslovně označená jako cena brutto.

4.3 Pokud by byla u zboží nabízeného v on-line katalogu uvedená nesprávná cena, je společnost Mercateo Česká republika s.r.o., bez ohledu na eventuálně existující zákonné právo na odporování, oprávněná od smlouvy odstoupit.

4.4 Dodací lhůty uvedené v on-line katalogu společnosti Mercateo a dostupnost se zakládají na údajích dodavatelů společnosti Mercateo Česká republika s.r.o. a vztahují se na pracovní dny od pondělí do pátku. Jde o nezávazná vyjádření o předpokládaných dodacích lhůtách a dostupnostech.

 

§ 5 Právo na vrácení

5.1 Vrácení (zpětné převzetí nebo výměna), na něž neexistuje zákonný a/nebo dohodnutý právní nárok, je vyloučeno. V případě vrácení snáší zákazník již vzniklé, příp. společnosti Mercateo Česká republika s.r.o. nabíhající náklady na zaslání dodávky i náklady na zpětné zaslání, jako např. náklady na zaslání a zpracovatelský poplatek společnosti Mercateo Česká republika s.r.o., pokud se vrácení neuskutečňuje z důvodu práva na odstoupení od smlouvy. Pokud jsou u jednotlivých článků vyznačena práva na vrácení, příp. jejich právní důsledky, mají tato přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

5.2 Dříve než zákazník uplatní svoje právo na vrácení, musí se spojit se zákaznickým servisem společnosti Mercateo, aby dohodl další způsob postupu a umožnil plynulé uskutečnění vrácení. K tomuto účelu je zákazníkovi na stránce archiv objednavek k dispozici on-line formulář pro otázky týkající se vrácení zboží a reklamací.

 

§ 6 Výhrada možnosti dodání

6 Pokud by společnosti Mercateo Česká republika s.r.o. po uzavření kupní smlouvy dodavatel oznámil dodací lhůty odlišující se od dodacích lhůt uvedených v on-line katalogu, bude Mercateo Česká republika s.r.o. zákazníka o tom obratem informovat. Zákazník může objednávku potvrdit se změněnými dodacími lhůtami nebo od smlouvy odstoupit. Jestliže zákazník změněné dodací lhůty nepotvrdí, má společnost Mercateo Česká republika s.r.o. podle vlastní volby právo od smlouvy odstoupit nebo právo na dodávku, pokud jde o druh a kvalitu, porovnatelného zboží za stejnou cenu. Totéž platí i pro případ dodatečně se ukazující nedostupnosti některého ze zboží nabízených v on-line katalogu.

 

§ 7 Dodací a platební podmínky

7.1 Zboží se dodává v uvedených obalových jednotkách. Technické změny a změny formy, barvy a hmotnostní jednotky zůstávají v akceptovatelném a běžném obchodním rámci vyhrazeny.

7.2 Společnost Mercateo Česká republika s.r.o. dodává výhradně odběratelům v České republike.

7.3 Firemní zákazníci, k nimž patří samostatně výdělečné činné osoby, společnosti veřejného práva a spolky, si mohou vybrat z následujících způsobů platby: faktura, zmocnění k inkasu nebo platba předem.

7.4 Platba na fakturu nebo udělením zmocnění na inkaso existuje s výhradou pozitivního prověření bonity zákazníka. Jestliže zákazník zvolí dodávku na fakturu nebo dá společnosti Mercateo Česká republika s.r.o. zmocnění k inkasu, je Mercateo Česká republika s.r.o. oprávněná před dodávkou prověřit bonitu zákazníka a využít k tomu informace, jako např. Creditreform nebo Schufa. Jestliže kontrola bonity nevede k pozitivnímu výsledku, je společnost Mercateo Česká republika s.r.o. oprávněná realizovat dodávku zákazníkovi jen za platbu předem. Mercateo Česká republika s.r.o. o tom bude zákazníka bezodkladně informovat.

7.5 Faktury jsou splatné okamžitě po vyfakturování bez srážky, jedině, že by se strany v jednotlivém případě dohodly písemně jinak. Při zmocnění k inkasu se suma inkasuje okamžitě po vystavení faktury z uvedeného bankovního spojení.

7.6 Při dodávkách proti platbě předem se akceptují výhradně platby převodem nebo bankovní šek. Příjem směnky je vyloučen.

7.7 Přepravní náklady vznikající v souvislosti se zasláním zboží se mění v závislosti na dodavateli. Aktuální sazby za přepravu jsou zobrazeny v nákupním koši odděleně podle dodavatele. Objednané zboží se zasílá balíkovou službou podle výběru dodavatele provádějícího dodávku.

7.8 Pokud třeba mezi místem vykládky a místem instalace překonat schody, je Mercateo Česká republika s.r.o. u výrobků s celkovou hmotností nad 100 kg vyhrazen výpočet paušálu za vykázané schody.

7.9 Objednávky doručené do 13:00 hod. se odesílají s výhradou jejich dostupnosti zpravidla ještě tentýž den. V důsledku faktorů, které Mercateo Česká republika s.r.o. nebo dodavatel nemohou ovlivnit nebo nemohou dostatečně ovlivnit (např. vlivy podmíněné počasím) může dojít v jednotlivých případech k delším dodacím lhůtám. Pokud by se v takovém případě dodávka nepřiměřeně omeškala, bude o tom zákazník informován.

7.10 Dílčí dodávky jsou přípustné.

7.11 Dodací list přichází spolu se zbožím. Fakturace se uskuteční zvlášť faxem, poštou nebo v elektronické podobě.

 

§ 8 Zpoždění

8.1 V případě omeškání je Mercateo Česká republika s.r.o. oprávněná požadovat úrok z omeškání ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbu Evropské centrální banky.

8.2 Mercateo Česká republika s.r.o. je oprávněná podle § 353 HGB (obchodní zákoník) fakturovat úrok ode dne splatnosti faktury.

 

§ 9 Místo plnění a přechod rizik

9.1 Místem plnění je místo skladu odesílajícího příslušné výrobky.

9.2 Odevzdáním prodané věci přepravci v místě plnění přechází riziko na kupujícího. Prodleva kupujícího při převzetí se rovná odevzdání.

 

§ 10 Povinnost reklamace a vyšetření

10.1 Zákazník je povinen bezprostředně po obdržení vykonat okamžitou kontrolu zboží, dodacího listu a faktury.

10.2 Zpožděné reklamace jdou na úkor zákazníka a nemohou být za podmínek § 377 HGB (obchodník zákoník) zohledněny.

10.3 Pokud je dodané jiné než objednané zboží nebo nesprávné množství, má se zákazník spojit bezprostředně se společností Mercateo Česká republika s.r.o.. Na to má zákazník k dispozici náš on-line formulář pro otázky týkající se vrácení a reklamace zboží v archivu objednávek na archiv objednavek. Společnost Mercateo Česká republika s.r.o. se postará o to, aby bylo nesprávně dodané zboží odvezeno a dodáno objednané zboží. Dodatečnou nebo náhradní dodávkou nevznikají zákazníkovi žádné náklady nad rámec normální realizace objednávky.

 

§ 11 Výhrada vlastnictví

11.1 Až do splnění všech požadavků, které společnosti Mercateo Česká republika s.r.o. přísluší z celého obchodního spojení se zákazníkem, si Mercateo Česká republika s.r.o. vyhrazuje vlastnictví dodaného zboží.

11.2 Zákazník není oprávněn zboží dodané společností Mercateo Česká republika s.r.o. založit, odevzdat jako zabezpečení nebo poskytnout na ně jiná zajišťovací práva třetím osobám. Jestliže třetí strana získá přesto práva na zboží použitém jako zajištění, odstupuje zákazník už nyní všechna svoje tím vznikající práva na zboží použitém jako zajištění společnosti Mercateo Česká republika s.r.o.. Společnost Mercateo Česká republika s.r.o. toto odstoupení přijímá. Zákazník je povinen společnost Mercateo Česká republika s.r.o. bezodkladně informovat, pokud dojde ohledem zboží použitého jako zajištění k založení, zabavení nebo jinému disponování třetí stranou.

11.3 Mercateo Česká republika s.r.o. uvolní vyhrazené vlastnictví, jakmile jeho realizovatelná hodnota překročí pohledávku vůči zákazníkovi trvale o víc než 20 %.

11.4 U běžných účtů slouží zajištění k zabezpečení pohledávky.

 

§ 12 Započítání a zadržení

12.1 Zákazník může provést započítání jen s takovými nároky, které jsou právoplatně zjištěné nebo písemně uznané. Jinak je započítání ze strany zákazníka vyloučeno.

12.2 Zadržovací právo zákazníka existuje jen tehdy, pokud tyto nároky vyplývají ze stejného smluvního vztahu, z něhož vyplývá protislužba odpovídající zadrženému závazku.

 

§ 13 Záruka

13.1 Záruční lhůta je jeden rok.

13.2 Vady dodaného zboží třeba reklamovat bezodkladně podle § 377 odst. 1 HGB (obchodní zákoník), jinak se považuje dodaná věc podle § 377 odst. 2 HGB (obchodní zákoník) za schválenou.

13.3 V záručním případě provede Mercateo Česká republika s.r.o. podle vlastního výběru dodatečnou opravu nebo dodané zboží vymění za bezvadné nebo dá zákazníkovi za vrácené vadné zboží dobropis v hodnotě zboží.

13.4 Zákazník může snížit kupní cenu nebo od smlouvy odstoupit, pokud se v přiměřené lhůtě nezdaří dva pokusy společnosti Mercateo Česká republika s.r.o. o dodatečnou opravu. Další nároky zákazníka jsou vyloučeny.

13.5 Dříve než zákazník uplatní svoje záruční právo, má se spojit se zákaznickým servisem Mercateo, aby odsouhlasil další způsob postupu a umožnil plynulou realizaci záruky. Na to je zákazníkovi k dispozici náš on-line formulář pro otázky týkající se vrácení zboží a reklamací v objednacím archivu na stránce archiv objednavek.

 

§ 14 Ručení

14.1 Mercateo Česká republika s.r.o. ručí za úmysl a hrubou nedbalost. V případě mírně nedbalého porušení podstatné smluvní povinnosti (základní povinnost) ručí Mercateo Česká republika s.r.o. až do typicky předvídatelné škody, která je v každém ohledu omezena na kupní cenu objednaného zboží. Náhrada nepřímých škod je v případě ručení za nedbalost vyloučena.

14.2 Jinak je záruka vyloučena, pokud je to ze zákona přípustné.

14.3 Ručení podle zákona o ručení za výrobky zůstává nedotknuto.

14.4 Společnost Mercateo Česká republika s.r.o. neručí za škody odvozené z případů vyšší moci.

14.5 Tyto úpravy týkající se ručení platí přiměřeně pro orgány a zaměstnance společnosti Mercateo Česká republika s.r.o..

 

§ 15 Ochrana údajů

15.1 Údaje zákazníků související s objednávkou jsou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně za účelem realizace objednávky. Zákazník souhlasí s tímto postupem a souhlasí současně s odevzdáním těchto údajů za účelem realizace objednávky společnostem spolupracujícím s Mercateo Česká republika s.r.o..

15.2 Pokud zákazník souhlasil s použitím svých údajů akceptováním těchto všeobecných podmínek za účelem interního průzkumu trhu, zlepšení produktů a služeb nebo k vlastním marketingovým účelům společnosti Mercateo Česká republika s.r.o., je zákazník oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání se může uskutečnit e-mailem na adresu service@mercateo.cz nebo jiným způsobem.

15.3 Zpracování a použití údajů o zákazníkovi k účelům nad rámec odst. 1 a odst. 2 společnost Mercateo Česká republika s.r.o. neprovádí.

15.4 Společnost Mercateo Česká republika s.r.o. je povinná dodržovat všechna příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů, zejména zachovat utajení údajů podle § 5 BDSG a provést vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany údajů.

15.5 Jestliže zákazník se shromažďováním, zpracováváním a používáním svých údajů ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení nesouhlasí nebo nesouhlasí v rozsahu potřebném pro realizaci objednávky, není řádné zpracování procesu objednávky celkem možné. Pokud byl mezi stranami před odmítnutím souhlasu zákazníka uzavřen účinný smluvní vztah, má Mercateo Česká republika s.r.o. právo odstoupit od smlouvy.

 

§ 16 Kuponové akce

16.1 V případě kuponových akcí může být proplacen jen jeden kupon na zákazníka a akci.

16.2 Kupony nelze použít na nákupy v rámci zprostředkovatelské činnosti Mercateo Česká republika s.r.o..

16.3 Hodnota kuponu se rozumí včetně zákonné DPH.

16.4 Je-li hodnota objednávky nižší než hodnota kuponu, není nárok na vyplacení nebo na připsání rozdílu k dobru. Hodnota kuponu se nezapočítává na náklady na odeslání. Rozdíl propadá.

16.5 Suma kuponu se při objednávce rozloží procentuálně na všechny druhy zboží podle jejich hodnoty.

16.6 Kupony jsou akceptovány jen při on-line objednávkách, dodatečné zúčtování sumy kuponu je vyloučeno. Pokud suma kuponu není oznámena v nákupním košíku, je zákazník povinen obrátit se za účelem objasnění situace před odesláním objednávky na náš zákaznický servis buď e-mailem (service@mercateo.cz), nebo telefonicky na čísle 00800/63 72 28 36 (bezplatné číslo. Jinak zákazník nemá nárok na sumu kuponu.

16.7 Suma kuponu se vykazuje ve faktuře zvlášť a fakturovaná suma se příslušně sníží. Dodatečné snížení fakturované sumu o hodnotu kuponu není přípustné.

 

§ 17 Volba práva

17 Aplikuje se právo České republiky s vyloučením obchodního práva OSN.

 

§ 18 Písemná forma

18.1 Dohody mezi stranami vyžadují pro svoji platnost písemnou formu.

18.2 Ústní dohody vyžadují pro svoji účinnost písemné potvrzení oběma stranami.

18.3 Změna nebo zrušení požadavku písemné formy jsou možné jen při dodržení písemné formy.

18.4 Pro zajištění písemné formy stačí na rozdíl od §§ 127 odst. 3, 126a BGB (občanský zákoník) podání vysvětlení prostřednictvím e-mailu i tehdy, když výstavce je rozpoznatelný a vysvětlení není opatřeno elektronickým podpisem. Uživatel e-mailu, který není vybaven elektronickým podpisem podle §§ 127 odst. 3, 126a BGB (občanský zákoník), musí připustit uplatnění obsahu vysvětlení jako správného a vzdává se v případě soudního sporu námitky, že vysvětlení s příslušným obsahem neodevzdal adresátovi uvedenému ve vysvětlení v okamžiku vykázaném ve vysvětlení.

 

§ 19 Sídlo soudu

19.1 Sídlem soudu je výhradně Praha.

19.2 Mercateo Česká republika s.r.o. je navzdory předcházejícímu ustanovení oprávněná podat žalobu na každém ze zákona přípustném všeobecném soudu.