Home » Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mercateo

Preambule

Obchodní model společnosti Mercateo kombinuje širokou škálu produktů a služeb splňujících obchodní a profesionální požadavky s funkcemi elektronického zásobování (e-procurement). Mercateo nemá vlastní sklady. Místo toho předává objednávky zadané Zákazníky svým dodavatelům. Dodavatelé zasílají dodávky v zásilkách přímo zákazníkům. Tato zásobovací platforma je k dispozici v několika zemích a v každém případě je provozována místní pobočkou společnosti Mercateo. Přehled jednotlivých zásobovacích platforem a národních dceřiných společností Mercateo je k dispozici na https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se dělí na část A, která upravuje podmínky používání zásobovací platformy, jakož i všeobecné podmínky smluvního vztahu s Jednající osobou / Zákazníkem, a část B, která stanoví podmínky prodeje položek zobrazených na zásobovací platformě.

A Všeobecná část

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B Všeobecné podmínky prodeje

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Všeobecná část

1 Smluvní předmět

Společnost Mercateo, která působí jako jednotné kontaktní místo, sdružuje sortiment produktů a služeb svých různých dodavatelů na zásobovací platformě, na které si zákazníci mohou objednávat položky přímo od společnosti Mercateo. Kromě toho Mercateo nabízí zákazníkům různé modulární funkce elektronického zásobování na základě samostatných popisů služeb a/nebo podmínek.

2 Definice

2.1 „Mercateo“ znamená příslušnou národní dceřinou společnost společnosti Mercateo provozující zásobovací platformu pro území, kde má dojít k dodání. Přehled národních dceřiných společností Mercateo a jednotlivých zásobovacích platforem je k dispozici na: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

2.2 „Zásobovací platforma“ znamená elektronickou platformu specifickou pro danou zemi, kde mohou zákazníci u společnosti Mercateo zadávat objednávky na své obchodní a profesní požadavky. Přehled jednotlivých zásobovacích platforem je k dispozici na https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

2.3 „Smluvní území“ je území, na kterém je registrována dceřiná společnost společnosti Mercateo plnící smlouvu.

2.4 „Zákazník“ je jakýkoli podnikatel registrovaný na Zásobovací platformě.

2.5 „Podnikatel“ je fyzická nebo právnická osoba nebo partnerská dohoda jednající při výkonu své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti při uzavírání právních úkonů, jakož i nezávislý pracovník, orgán veřejné moci, veřejná obchodní společnost nebo sdružení.

2.6 „Dodavatel“ znamená obchodní společnost, od které Mercateo nakupuje položky za účelem plnění svých smluvních závazků vůči Zákazníkovi a která organizuje dodání Zákazníkovi.

2.7 „Jednající osoba“ znamená skutečný uživatel Zásobovací platformy.

2.8 „Strana“ může znamenat Mercateo, Jednající osobu nebo Zákazníka.

2.9 „Třetí strana“ znamená jakýkoli subjekt, na který se nevztahuje pojem „strana“.

2.10 „Přidružená společnost“ Strany znamená jakýkoli právnický subjekt, osobu nebo organizaci (každá dále jen jako „Společnost“), která

1. je ovládána příslušnou Stranou, nebo
2. ovládá příslušnou Stranu, nebo
3. je ovládána stejnou Společností jako Společnost ovládající příslušnou stranu. „Ovládáním“ se rozumí přímé nebo nepřímé vlastnictví více než 50% hlasovacích práv v takové Společnosti nebo smluvně či jinak udělená pravomoc jmenovat vedení této Strany.

2.11 „Položky“ jsou zboží a služby, které Mercateo nabízí na Zásobovací platformě.

2.12 „Smlouva“ znamená jakákoli dohoda mezi Stranami týkající se smluvního předmětu.

3 Zahrnutí všeobecných obchodních podmínek

3.1 Pokud není dohodnuto jinak, řídí se smluvní vztah mezi Stranami výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami v platném znění. Všeobecné obchodní podmínky lze zobrazit a vytisknout na stránce https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

3.2 Zahrnutí jakýchkoli všeobecných obchodních podmínek Jednající osoby / Zákazníka, které jsou v rozporu s obchodními podmínkami Mercateo, je tímto výslovně odmítnuto.

4 Používání Mercateo

4.1 Používáním Zásobovací platformy vyjadřuje Jednající osoba / Zákazník svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

4.2 Registrací Společnosti v Mercateo vstupuje jednající osoba do uživatelského vztahu se Mercateo jménem registrované Společnosti. Jednající osoba prohlašuje a zaručuje, že má oprávnění zavázat tuto společnost k těmto obchodním podmínkám. Ve výjimečných případech, kdy Společnost není při uzavření Smlouvy řádně zastoupena, musí Společnost schválit uživatelský vztah v době, kdy zadá první objednávku na Mercateo.

4.3 Zákazník je oprávněn přidat pod své zákaznické číslo Přidružené společnosti, jejichž sídlo se nachází na stejném Smluvním území jako Zákazník, a zahrnout je do uživatelského vztahu. Zákazník prohlašuje a zaručuje, že má oprávnění zavázat tyto Přidružené společnosti k dodržování těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.4 Jednající osoba / Zákazník zajistí, aby jakákoli Třetí strana, jejíž služby si ponechala (např. jako poskytovatele služeb v souvislosti se Zásobovací platformou), dodržovala a přijala tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny ostatní příslušné smluvní dohody uzavřené mezi Jednající osobou / Zákazníkem a Mercateo. Jednající osoba / Zákazník je odpovědný za jakýkoli čin nebo opomenutí, kterých se dopustí Třetí strana, které souvisí s jejím jmenováním Jednající osobou / Zákazníkem a které představuje porušení těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.5 Pokud se Mercateo po uzavření Smlouvy dozví, že Zákazník není Podnikatel, ale spotřebitel, může Mercateo od smlouvy v přiměřené lhůtě odstoupit.

4.6 Fyzické osoby jednající jako Společnost nebo jménem Společnosti musí mít alespoň 18 let.

4.7 Mercateo uděluje Jednající osobě / Zákazníkovi celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a nepřenosnou licenci bez práva udělovat podlicence k používání Zásobovací platformy v souvislosti se smluvním předmětem po dobu trvání uživatelského vztahu a v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

4.8 Jednající osoba / Zákazník odpovídá za to, že má pro přístup k Zásobovací platformě k dispozici požadovanou technologii – zejména vhodný hardware a software operačního systému, odpovídající internetové připojení a standardní aktuální internetový prohlížeč. Mercateo na požádání informovuje Jednající osobu / Zákazníka o systémových požadavcích.

5 Povinnosti Jednající osoby

5.1 Při používání Zásobovací platformy se Jednající osoba / Zákazník zavazuje neporušovat žádné příslušné právní předpisy, tyto všeobecné obchodní podmínky ani jiná smluvní ujednání.

5.2 Obsah poskytovaný společností Mercateo na Zásobovací platformě nebo prostřednictvím Třetích stran, např. texty, grafika, loga, obrázky a videoklipy, je chráněn místními a mezinárodními zákony o autorských právech a databázích a nelze jej použít bez výslovného souhlasu držitelů příslušných práv. Jednající osoba / Zákazník nesmí používat automatické programy, např. software pro procházení nebo získávání dat, k získávání jakýchkoli důležitých součástí ze Zásobovací platformy nebo nabídek Přidružených společností Mercateo nebo služeb za účelem opětovného použití bez výslovného souhlasu příslušného držitele práv. Jednající osoba / Zákazník navíc nesmí bez výslovného souhlasu příslušného držitele práv vytvářet ani publikovat vlastní databázi obsahující významné části nabídky, služeb nebo podmínek Zásobovací platformy. Jednající osoba / Zákazník dále nesmí provádět žádné úpravy, reverzní inženýrství, demontáž, rekonstrukci, dekompilaci nebo kopírování obsahu poskytovaného na Zásobovací platformě. Povinností Jednající osoby / Zákazníka je prokázat, že byl obdržen souhlas od držitele práv.

6 4 Elektronická komunikace, odpovědnost za přístupové údaje

6.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud závazné právní předpisy nevyžadují jiný druh komunikace, mohou být veškerá smluvně relevantní prohlášení podána v písemné nebo elektronické podobě.

6.2 Údaje požadované společností Mercateo a poskytnuté při registraci musí být úplné a správné. Pokud se předložené údaje změní po registraci, Jednající osoba / Zákazník souhlasí s okamžitou aktualizací těchto změn ve svém zákaznickém účtu.

6.3 Jednající osoba / Zákazník odpovídá za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů potřebných pro přístup k Zásobovací platformě. Jednající osoba / Zákazník nesmí přihlašovací údaje předat žádné Třetí straně.

6.4 Jednající osoba / Zákazník je odpovědný za akce prováděné na základě svého zákaznického účtu podle obecných pravidel a platných zákonů.

6.5 Jednající osoba / Zákazník musí neprodleně informovat Mercateo, pokud má podezření, že neoprávněná Třetí strana získala jejich přihlašovací údaje nebo použila tyto přihlašovací údaje bez povolení, nebo pokud má důvod se domnívat, že lze takové jednání očekávat.

7 Odpovědnost

7.1 Mercateo nemůže nést odpovědnost za jakoukoli sníženou kapacitu nebo dostupnost Zásobovací platformy (např. selhání systému, nepřístupnost, nedostupnost, ztráta dat), které nezpůsobila Mercateo, zejména v případech kvůli okolnostem, které Mercateo nemohla ovlivnit (např. přerušení či výpadek telekomunikační sítě). Mercateo navíc nemůže být činěna odpovědnou, pokud takové případy byly způsobeny technickými nebo provozními aspekty, které má Mercateo pod kontrolou, ale které nezpůsobí pokles počtu hodin dostupnosti v kterémkoli kalendářním roce pod 99,5%. Údržbové práce mimo obvyklou pracovní dobu, stejně jako o víkendech a státních svátcích, se nepovažují za výpadek, pokud byly předem oznámeny. Snížená kapacita nebo dostupnost nepředstavuje porušení záruky společností Mercateo.

7.2 Jednající osoba / Zákazník odpovídá za zřízení a údržbu vhodných systémů zálohování dat. Mercateo nese odpovědnost za ztrátu dat, pouze pokud se Jednající osoba / Zákazník nemohl těmto ztrátám dat vyhnout navzdory použití vhodných systémů pro zálohování dat.

7.3 Bez ohledu na výše uvedené bude Mercateo odpovědná bez omezení za jakoukoli ztrátu způsobenou smrtí nebo újmou na zdraví v důsledku porušení jejích povinností společností Mercateo nebo jejích právních zástupců nebo pověřených osob.

7.4 Kromě toho bude Mercateo rovněž odpovědná za jakékoli další ztráty nebo škody vyplývající z úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností společností Mercateo nebo jejích právních zástupců nebo pověřených osob.

7.5 V případě jiných ztrát nebo škod způsobených běžnou nedbalostí bude Mercateo odpovědná, pokud porušila podstatné smluvní povinnosti. Její odpovědnost však bude omezena na ztrátu nebo škodu předvídatelnou v době, kdy byla příslušná Smlouva uzavřena, a typickou vzhledem k povaze Smlouvy, tj. maximálně 5 milionů EUR celkem. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou povinnosti, jejichž plnění je nezbytné pro řádné provádění Smlouvy a na jejichž plnění může Dodavatel přiměřeně záviset, jejichž porušení ohrozí dosažení smluvního účelu. Mercateo nepřijímá odpovědnost za ztrátu zisku.

7.6 Výše uvedená ustanovení platí stejně pro Přidružené společnosti Mercateo.

7.7 Odpovědnost podle zákonů o odpovědnosti za výrobek, jakož i za podvodné úmysly nebo záruky zůstává nedotčena.

8 Předpisy o embargu

8.1 Ani na Jednající osobu / Zákazníka, ani na žádnou z jejich Přidružených společností nebo finančních institucí se nevztahují žádné sankce, nejsou uvedeny na žádném seznamu zakázaných nebo omezených osob či společností, ani nejsou vlastněny či ovládány žádnou osobou uvedenou na takovém seznamu, mimo jiné včetně sankčních seznamů vedených OSN, Evropskou unií nebo jejími členskými státy, jakož i seznamů zakázaných nebo omezených stran a/nebo produktů vedených vládou Spojených států amerických.

8.2 Právní úkony Jednající osoby / Zákazníka, které mají být zpracovány prostřednictvím Zásobovací platformy, včetně souvisejících kapitálových a platebních transakcí, nejsou ovlivněny žádnými opatřeními embarga.

8.3 Pokud nebudou tyto podmínky splněny, bude mít Jednající osoba / Zákazník zakázáno používat Zásobovací platformu a Mercateo bude oprávněna ukončit Smlouvu z dobrého důvodu bez předchozího upozornění a odmítnout provést objednávku.

9 Ochrana údajů

Jednající osoba / Zákazník musí – v rámci své působnosti a na své vlastní náklady – zajistit soulad s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jakož i s jakýmikoli následnými nebo doplňujícími platnými předpisy. Povaha a rozsah zpracování osobních údajů společností Mercateo se řídí jejími zásadami ochrany osobních údajů, které lze zobrazit a vytisknout na: https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

10 Mlčenlivost

10.1 Důvěrné informace“ znamenají všechny informace a dokumenty druhé příslušné Strany a jejích Přidružených společností, které byly označeny jako důvěrné nebo je třeba je za daných okolností považovat za důvěrné (zejména informace o provozních postupech, obchodních vztazích a know-how).

10.2 Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací.

10.3 Tato povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:

1. byly Straně nebo její přidružené společnosti prokazatelně známy – nebo o kterých byly informovány – Třetí stranou v době uzavření příslušné Smlouvy s příslušnou Stranou, aniž by to vedlo k porušení jakékoli smlouvy o mlčenlivosti, zákonných ustanovení nebo oficiálních předpisů;
2. byly v době uzavření příslušné Smlouvy s příslušnou Stranou veřejně známy nebo byly následně zveřejněny, aniž by to bylo způsobeno porušením Smlouvy s příslušnou Stranou;
3. jsou sděleny Přidruženým společnostem, zaměstnancům nebo oprávněným zástupcům druhé Strany, pokud tyto informace potřebují pro plnění Smlouvy s příslušnou Stranou. Příjemci zveřejněných informací jsou ve stejné míře zavázáni mlčenlivostí;
4. musí být zveřejněny z důvodu zákonných povinností nebo usnesením soudu nebo orgánu veřejné moci. Pokud je to přípustné a možné, musí Strana povinná zveřejnit informace tuto povinnost oznámit druhé Straně a dát druhé Straně příležitost proti tomuto zveřejnění zasáhnout;
5. jsou sděleny zaměstnanci sdělující Strany příslušným orgánům při plnění práv stanovených v souladu nebo s normami nebo právními předpisy.
Břemeno je na Straně, která se dovolává takové výjimky, aby ji doložila.

11 Jurisdikce, rozhodné právo, jazyk

11.1 Výhradním místem jurisdikce pro veškeré spory vyplývající z jakékoliv Smlouvy mezi Stranami nebo v souvislosti s ní, jakož i její uzavření a platnost, bude sídlo společnosti Mercateo, pokud je Jednající osobou / Zákazníkem obchodní subjekt, společnost veřejného sektoru nebo veřejnoprávní speciální fond.

11.2 Tato Smlouva – zejména její uzavření, platnost, forma, provedení, ukončení a vypořádání – se řídí právem platným v sídle společnosti Mercateo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena. Totéž platí pro jakékoli jednostranné nebo předpokládané právní úkony týkající se Smlouvy.

11.3 Smluvním jazykem je národní jazyk používaný v sídle společnosti Mercateo.

12 Změny Všeobecných obchodních podmínek

Zákazník bude informován o veškerých přiměřených změnách jiných než podstatných prvků těchto všeobecných obchodních podmínek. Tyto změny budou považovány za schválené, pokud Úřadující osoba / Zákazník bude pokračovat v používání Zásobovací platformy i po vstupu těchto změn v platnost a neukončí Smlouvu. Mercateo na tyto důsledky upozorní ve svém oznámení. Mercateo bude provádět tyto změny pouze z platných důvodů, zejména kvůli novému technickému vývoji, změnám jurisdikce nebo jiným důvodům podobného významu.

B Všeobecné podmínky prodeje

1 Uzavření Smlouvy

1.1 Objednávka Zákazníka je nabídkou pro Mercateo k uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v objednávce.

1.2 Mercateo potvrdí přijetí objednávky, jakmile ji obdrží. Toto potvrzení ještě neznamená přijetí Smlouvy.

1.3 Smlouva se uzavírá:

1. výslovným prohlášením o přijetí společností Mercateo, pokud se Mercateo dohodla se Zákazníkem na vydání takového prohlášení o přijetí,
nebo
2. po obdržení faktury a nejpozději do odeslání objednaných Položek.

1.4 V případě neúplné dodávky bude Smlouva uzavřena pouze na část objednávky, která byla odeslána.

2 Podrobnosti o položkách

2.1 Ilustrace na Zásobovací platformě nejsou závazné a nepředstavují dohodu týkající se kvality příslušných Položek.

2.2 Ceny jsou uvedeny bez zákonné daně z přidané hodnoty (daně z obratu) v příslušné sazbě, pokud není cena uvedená na Zásobovací platformě výslovně uvedena jako hrubá cena.

2.3 V případě nesprávného stanovení cen nebo významně nepřesného popisu Položek na Zásobovací platformě jsou Mercateo i zákazník oprávněni odstoupit od Smlouvy, a to bez ohledu na stávající zákonné právo na odvolání. Takové odstoupení musí být neprodleně oznámeno, jakmile se příslušná Strana o důvodu odstoupení dozví. V případě odstoupení jsou nároky na náhradu škody (pokud je to zákonně přípustné) vyloučeny.

3 Dostupnost

3.1 Dodací lhůty a dostupnosti uvedené na Zásobovací platformě vycházejí z údajů, které Mercateo obdržela od dodavatelů, a vztahují se na pracovní dny od pondělí do pátku. Představují nezávazné informace o očekávaných dodacích lhůtách a dostupnosti.

3.2 Pokud dojde ke zpoždění dodávky Položky, Mercateo o tom neprodleně informuje Zákazníka. V takovém případě je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy a již není vázán objednávkou, pokud Zákazník nesouhlasí s přijetím opožděného dodání.

3.3 Mercateo neprodleně informuje Zákazníka, pokud není Položka k dispozici. V takovém případě může Zákazník i Mercateo odstoupit od Smlouvy a již nejsou vázáni objednávkou. To však platí pro Mercateo, pouze pokud Mercateo nenese odpovědnost za nedostupnost této Položky.

3.4 V případě odstoupení od Smlouvy podle ustanovení obsažených v této části jsou nároky na náhradu škody (pokud je to zákonně přípustné) vyloučeny.

4 Právo na vrácení

4.1 Položky lze vrátit pouze v případě, že bylo v příslušném popisu uvedeno právo na vrácení. Podmínky pro vrácení Položky jsou uvedeny v popisu Položky. Nevztahují se na vrácení na základě zákonných nebo jiných smluvních nároků, na které se Zákazník nadále bez omezení odvolává.

4.2 Riziko poškození nebo ztráty vrácené Položky nese Zákazník, dokud nebude Položka předána kurýrovi určenému společností Mercateo.

4.3 Pokud si Zákazník přeje vrátit Položku, kterou obdržel, může použít online formulář pro vrácení a reklamace v archivu objednávek. Mercateo posoudí, zda má Zákazník na vrácení Položky nárok.

4.4 Přijetí vrácených Položek společností Mercateo neznamená uznání práva Zákazníka na jejich vrácení.

5 Dodací podmínky

5.1 Obchodní model Mercateo podobný tržišti znamená, že systému je vlastní postupné dodání. Zákazník souhlasí s přijetím postupného dodání, pokud neprokáže, že je to ekonomicky nepřijatelné. V takovém případě může Zákazník od Smlouvy odstoupit.

5.2 Náklady na přepravu Položek se u jednotlivých Dodavatelů liší. Skutečné náklady se zobrazují v nákupním košíku, který se zobrazuje zvlášť pro každého Dodavatele. Objednané Položky budou odeslány kurýrem vybraným Dodavatelem, který organizuje doručení.

5.3 Dodání proběhne v souladu s Incoterms 2020 DPU (s dodáním do určitého místa včetně vykládky), kde je jmenovaným místem určení adresa na pevnině pro doručení uvedená Kupujícím na objednávce, pokud Dodavatel v popisu Položky neuvedl jiný pokyn k dodání. Na rozdíl od Incoterms 2020 DPU ponese Zákazník veškeré náklady na přepravu Položek na jmenované místo určení, včetně nákladů na vykládku.

5.4 Pokud mají být Položky doručeny na ostrov, mohou vzniknout další náklady, které budou účtovány Kupujícímu. Obraťte se na tým zákaznických služeb společnosti Mercateo a zjistěte další související náklady.

5.5 Za určitých okolností mohou Položky prodávané společností Mercateo podléhat předpisům o kontrole vývozu Evropské unie, jednotlivých členských států EU a/nebo USA. Zákazník je odpovědný za dodržování těchto předpisů o kontrole vývozu. Dodržování předpisů o kontrole vývozu znamená, že Zákazník nesmí prodávat ani dodávat žádné zboží zakoupené od Mercateo přímo ani nepřímo Třetím stranám nebo zemím, pokud by tím došlo k porušení těchto předpisů pro kontrolu vývozu. Zjistit relevantní předpisy o kontrole vývozu je výhradní odpovědností Zákazníka. Mercateo může zaručit pouze soulad s příslušnými předpisy v původně vybraném Smluvním území.

5.6 Mercateo není povinna vydat nebo získat pro Zákazníka prohlášení jednotlivého nebo dlouhodobého dodavatele.

6 Faktura a platební podmínky

6.1 Pokud není dohodnuto jinak, faktury se vystavují v elektronické podobě. Zákazník souhlasí s tím, že faktury mohou být zasílány elektronicky.

6.2 Úvěrové hodnocení provedené společností Mercateo může v jednotlivých případech vést k tomu, že dodání bude provedeno pouze při platbě předem. V takových případech je Mercateo oprávněna odmítnout dodávku, dokud nebude přijata platba.

6.3 Platba je splatná okamžitě po fakturaci bez jakýchkoli odpočtů, pokud není mezi Mercateo a Zákazníkem dohodnuto jinak.

6.4 V případě opožděné platby budou všechny pohledávky splatné okamžitě, včetně těch, pro které Mercateo poskytla Zákazníkovi úvěrové období.

7 Výhrada vlastnictví

7.1 Dodané Položky zůstávají majetkem Mercateo, dokud nebude plně zaplacena kupní cena.

7.2 Zákazník není oprávněn zastavit Položky s výhradou vlastnictví, postoupit je jako zástavu nebo poskytnout Třetím stranám jakákoli další práva zástavy k Položkám. Pokud Třetí strana přesto získá práva k Položce, Zákazník tady a teď postupuje veškerá následující práva, která tím získá, společnosti Mercateo a Mercateo takové postoupení přijme. Zákazník musí neprodleně informovat Mercateo, pokud byla dotyčná Položka zastavena, zabavena nebo s ní bylo jinak naloženo Třetí stranou.

7.3 Zákazník je oprávněn zpracovávat a/nebo prodávat Položku v rámci běžné obchodní činnosti. Pokud je Položka prodána, v okamžiku objednávky Zákazník postupuje společnosti Mercateo nároky vyplývající z dalšího prodeje a jakékoli další nároky týkající se nebo plynoucí z Položky, a to do výše hodnoty Položky. Mercateo toto postoupení přijme.

7.4 Ponechané vlastnictví nebo nárok bude společností Mercateo uvolněno, jakmile realizovatelná hodnota přesáhne částku zabezpečené pohledávky vůči Zákazníkovi o více než 10 %.

8 Povinnost kontroly, oznámení a odmítnutí

8.1 Zákazník je povinen zkontrolovat Položku neprodleně po jejím převzetí (v rozsahu, který je praktický v rámci běžné obchodní činnosti). Pokud je zjištěna závada, musí být neprodleně nahlášena společnosti Mercateo, a to nejpozději jeden týden po obdržení Položky.

8.2 Pokud Zákazník neposkytne takové oznámení vady včas, bude to považováno za přijetí Položky, ledaže při takové kontrole nebylo možné vadu zjistit.

8.3 Pokud bude vada objevena později, musí být Mercateo neprodleně informována po jejím zjištění. Jinak bude Položka považována za přijatou bez ohledu na takovou vadu.

8.4 Oznámení o vadách musí být podáno včas, aby byla chráněna práva Zákazníka. Pro kontaktování společnosti Mercateo může Zákazník použít online formulář pro vrácení a reklamace v archivu objednávek.

8.5 Pokud Mercateo podvodně zakryla jakékoli vady, nemůže se dovolávat ustanovení uvedených v této části.

9 Záruka

9.1 Reklamace na základě vady prodané Položky budou promlčeny podle promlčecí lhůty jeden rok po jejím dodání, pokud Dodavatel neposkytl společnosti Mercateo delší záruční dobu, v takovém případě se použije záruční doba, která je pro Zákazníka příznivější. Pokud Mercateo podvodným způsobem zakryla vadu Položky, použije se zákonná záruční doba.

9.2 Je-li výrobek vadný, Mercateo dle svého uvážení vadu odstraní:

1. opravou Položky,
nebo
2. výměnou vadné Položky za Položku bez vady.

9.3 Pokud Mercateo dodá Zákazníkovi Položku bez vady jako náhradu, může Mercateo od Zákazníka požadovat vrácení vadné Položky.

9.4 Pokud jsou vadné také dvě náhradní Položky dodané v přiměřené lhůtě, je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo snížit kupní cenu. Další nároky Zákazníka jsou vyloučeny.

9.5 Tím nejsou dotčeny záruční nároky, zejména nároky na náhradu škody podle příslušných zákonných požadavků.

9.6 Přijetí Položky vrácené Zákazníkem společností Mercateo neznamená uznání nároku z reklamace Zákazníka v záruční době. Mercateo posoudí okolnosti, aby zjistila, zda je takový nárok oprávněný.

9.7 To nebude mít žádný vliv na nezávislé záruky vydané výrobcem a/nebo Dodavatelem dodaných Položek.

9.8 Před uplatňováním svých záručních práv může Zákazník kontaktovat tým zákaznických služeb společnosti Mercateo, aby se dohodli, jak tuto záležitost řešit, a umožnit rychlé vyřízení reklamací.