Home » Zásady ochrany osobních údajů Mercateo

Mercateo (dále jen ‘Mercateo’ nebo ‘my’) přistupuje o ochraně vašich údajů velice vážně. Platformu Mercateo provozujeme v souladu s příslušnou legislativou o ochraně osobních údajů i právy a povinnostmi podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen ‘GDPR’). V následujícím textu je popsán způsob, jakým Mercateo zpracovává vaše osobní údaje.

Správcem osobních údajů Mercateo je příslušná národní pobočka provozující nákupní platformu pro území, kde má dojít k dodání. Seznam národních poboček Mercateo a jednotlivých nákupních platforem je k dispozici na https://www.mercateo.com/corporate/info/contractual-partners/.

Máte-li jakékoli otázky, na které v tomto dokumentu nenaleznete odpověď, prosím napište našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese dsb@mercateo.com. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů se jmenuje Henry Freiberg.

Odpovědný dozorový úřad Mercateo pro ochranu osobních údajů:
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach (Německo)

1. Zpracování osobních údajů při používání naší webové stránky

Mercateo provozuje nákupní platformu Mercateo. Jakmile navštívíte naší webovou stránku, různé informace, např. vaše IP adresa, se automaticky odesílají na náš server a jsou dočasně uloženy. Právním základem je v tomto případě bod (f) článku 6 odst. 1 GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z těchto účelů:

 • Optimalizace připojení
 • Zajištění a optimalizace uživatelské přívětivosti a používání webové stránky
 • Zajištění zabezpečení a stability systému
 • Předejití hrozbám a trestnímu stíhání v případě kybernetického útoku


Více informací o zpracování údajů na naší webové stránce je obsaženo v dokumentu ‘Cookies, webová analytika a sociální média’.

2. Zpracování údajů při registraci

Můžete se registrovat buď jako zákazník, nebo jako dodavatel. V případě zákazníků bude z bezpečnostních důvodů účet zrušen, jestliže se do něj nepřihlásí déle než čtyři roky. Právní základ pro zpracování údajů při registraci je uveden v bodech (b) a (f) článku 6 odst. 1 GDPR.

3. Správa uživatelů držitelem účtu

V rámci správy uživatelů může držitel účtu aktivovat jisté zaměstnance jako kupující a/nebo žadatele. Držitel účtu nese odpovědnost za vedení a správu uživatelů a má přístup k informacím poskytnutých a generovaných o těchto uživatelích. Držitel účtu může provádět tyto kroky:

 • Provádět uživatelská nastavení
 • Umožnit uživatelům přístup k účtu nebo tento přístup zrušit
 • Získat přístup k údajům účtu a tyto ukládat

4. Zpracování údajů při zadání objednávky

Při zadání objednávky dochází ke zpracování údajů pro provedení všech nutných úkonů. Právní základ pro tyto činnosti je zakotven v bodech (b) a (f) článku 6 odst. GDPR. Vaše emailová adresa se používá pro elektronickou komunikaci s vámi ohledně vaší objednávky a jejím zpracováním v souladu s bodem (c) článku 6 odst. 1 GDPR. Za účelem plnění smluvních povinností předáváme údaje objednávky jejímu dodavateli a také v případě potřeby přepravci, který doručuje zboží nebo poskytuje služby a je oprávněn údaje za tímto účelem používat. Kromě toho jsme též oprávněni předat vaši emailovou adresu (a telefonní číslo, je-li to nutné) dodavateli a jeho přepravci, aby bylo možné realizovat dodání.

Pro splnění smlouvy je možné, že vaše údaje bude nutné předat poskytovateli platebních služeb nebo dané bance podle zvoleného způsobu úhrady.

Na platformě provozované Mercateo mohou nabízet své zboží a služby k prodeji též jiní partneři. V každém případě nese odpovědnost příslušné partner.

5. Posouzení komerčních zákazníků, úvěrová analýza, prevence podvodů, vymáhání dluhů

Posouzení komerčních zákazníků
Vzhledem k tomu, že v souladu s Všeobecnými podmínkami cílí nákupní platforma především na obchodníky, musíme zajistit, aby zákazníci nebyli spotřebiteli, tedy například tím, že budete muset doklad ve formě živnostenského oprávnění. Právním základem je bod (c) článku 6 odst. 1 GDPR.

Úvěrová analýza
Jedná-li Mercateo v pozici prodávajícího, zkontrolujeme vaši úvěruschopnost nebo úvěruschopnost vaší společnosti, abychom mohli posoudit riziko nezaplacení nebo platební neschopnosti. Jedná se o náš oprávněný zájem podle bodu (f) článku 6 odst. 1 GDPR. Za účelem posouzení bonity předáme požadované údaje (jméno a příjmení jednatele, název a adresa společnosti) jedné z těchto úvěrových agentur:

 1. Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlín, Německo
 2. Verband der Vereine Creditreform e. V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Německo
 3. Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Německo
 4. Crif GmbH, Rothschildplatz 3, A-1020 Vídeň, Rakousko (pro objednávky zadané mimo Německo)
 5. Coface Central Europe Holding AG, Marxergasse 4c, 1030 Vídeň, Rakousko
 6. Crif AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Curych, Švýcarsko (pro objednávky zadané mimo Švýcarsko)“

Prevence podvodů
Informace týkající se objednávky lze použít pro kontrolu atypických transakcí v rámci objednávek. Na provádění těchto kontrol pro prevenci podvodů máme oprávněný zájem dle článku (f) článku 6 odst. 1 GDPR.

Vymáhání dluhů
Pokud i přes opakované upomínky nedojde k úhradě faktur, jsme oprávněni za účelem vymožení dluhu předat údaje agentuře pro vymáhání dluhů.

6. Další zpracování údajů

Dále zpracováváme a zaznamenáváme údaje, které nám výslovně poskytnete, například emailem, telefonicky nebo jinak, např. prostřednictvím online chatu (Intercom) nebo ve formuláři zpětné vazby. Před zahájením daného procesu budete informováni o druhu údajů, které musíme shromáždit, pokud to nebude z takového procesu zřejmé. Kromě toho můžeme též shromažďovat takové údaje, jako je např. vaše IP adresa a datum a čas. Pokud se ke komunikaci používá software třetí strany, tito poskytovatelé z řad třetích stran mohou zpracovávat údaje o používání a metadata pro zabezpečení, optimalizaci služeb nebo marketingové účely. Přečtěte si tedy prosím zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.

Shromažďujeme též údaje o používání, které vytváříte při používání platformy (např. během vyhledávání). Tyto údaje mohou zahrnovat osobní údaje nebo údaje o společnosti nebo mohou vést k identifikaci shora uvedených údajů. Údaje o používání se automaticky ukládají do souborů protokolu serveru a používají se pro zatraktivnění funkcí platformy nebo zajištění a zlepšení jejich výkonu. Jedná se o náš oprávněný zájem vyplývající z bodu (f) článku 6 odst. 1 GDPR.

7. Soutěže a bonusy zdarma

Jestliže se zúčastníte soutěže organizované společností Mercateo, použijeme vámi poskytnuté údaje, abychom vám umožnili účast v soutěži, a především abychom vás informovali o výhře a případně inzerovali i naše služby a/nebo služby našich partnerů či dodavatelů. Více informací bude uvedeno u konkrétní soutěže. Souhlas s účastí v soutěži nebo s přijímáním bonusů zdarma může záviset na odběru newsletteru. V těchto případech je ze zákona váš souhlas nutný. Právní základ pro tuto činnost je zachycen v bodech (a) a (f) článku 6 odst. 1 GDPR.

8. Zpracování údajů pro reklamní účely a pro účely zasílání newsletterů

Zpracování údajů pro reklamní účely představuje oprávněný zájem Mercateo dle bodu (f) článku 6 odst. 1 GDPR. Pokud jste se u nás zaregistrovali nebo jste u nás vedeni jako zákazníci, jsme oprávněni zpracovávat vaše kontaktní údaje a informovat vás o výrobcích a službách a zasílat vám informace o novinkách a či pozvání do průzkumů, bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru či nikoli.

Ze zpracování vašich údajů pro reklamní účely se můžete kdykoli a zdarma odhlásit (opt-out) s účinností do budoucna, buď v plném rozsahu, nebo pro příslušný komunikační kanál. Následně po opt-out již nebudeme při zpracování údajů pro reklamní účely kontaktní adresu používat. Provést opt-out je možné kliknutím na odkaz pro odhlášení (na konci reklamních emailů) nebo písemně (emailem nebo poštou) na uvedené kontaktní údaje.

Kromě toho vám budeme emailem zasílat pravidelné newslettery po předchozí registraci (s vaším souhlasem podle bodu (a) článku 6 odst. 1 GDPR). Newslettery například přináší informace o nových a/nebo zajímavých výrobcích/zboží nebo informace o Mercateo a jejích partnerech, webinářích, soutěžích a akcích. Pro Mercateo a třetí strany (naši dodavatelé, výrobci a partneři) se jedná o formu reklamy. Pro přihlášení k odebírání newsletterů je nutné ověření vlastníka emailové adresy (double opt-in). Znamená to, že po uvedení vaší emailové adresy vám zašleme email s žádostí o potvrzení odběru newsletteru. Jedná se o jediný způsob, jak zabránit jiným osobám v přihlášení pomocí cizí emailové adresy. Přihlášení k odběru newsletteru evidujeme. Souhlas se zasíláním newsletteru lze kdykoli odvolat. Odkaz na odhlášení z newsletteru je k dispozici vždy ke konci každého emailu.

V souvislosti s newslettery a propagačními emaily používáme tracking nástroje, abychom mohli změřit jejich úspěch a zlepšovat naše newslettery. Tento postup nám umožňuje zhodnotit reakce na naše emaily. Naším cílem není analyzovat chování jednotlivců.

Více informací, zejména co se týče online marketingu, viz dokument ‘Cookies, webová analytika a sociální média’.

9. Sdílení údajů se třetími stranami

Pro zpracování vašich údajů Mercateo někdy používá třetí strany, např. zpracovatele údajů. Tyto třetí strany vybíráme velmi pečlivě. Vaše údaje zpracovávají – společně s Mercateo nebo jménem Mercateo – především společnosti přidružené k Mercateo. Pokud údaje sdílíme pro administrativní účely, jedná se o naše oprávněné podnikání a obchodní zájem podle bodu (f) článku 6 odst. 1 GDPR.

10. Webové stránky třetích stran

Mercateo nemá žádný vliv na aktuální obsah webových stránek, které lze navštívit prostřednictvím nákupní platformy. Mercateo nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek, ani za to, jakým způsobem nakládají s osobními údaji uživatelů.

11. Příjemci mimo EU

Vaše údaje jsou uloženy v systémech Mercateo na území Evropské unie. S výjimkou způsobů zpracování osobních údajů upřesněných v Zásadách ochrany osobních údajů a v dokumentu ‘Cookies, webová analytika a sociální média’ nebudou žádné údaje předávány mimo EU.

12. Vymazání osobních údajů

Údaje, které ukládáme, budou vymazány, jakmile zanikne odpovídající oprávnění (zejména pokud bude splněn související účel), jejich další použití bude zablokováno a budou vymazány po uplynutí doby pro uchovávání podle daňové a obchodní legislativy, jestliže neudělíte svůj výslovný souhlas k dalšímu používání vašich údajů nebo nebude na základě smlouvy dohodnuto jinak.

13. Zabezpečení údajů

Zavádíme nutná a relevantní technická a organizační opatření s cílem zaručit vhodnou úroveň ochrany. Bereme v úvahu úroveň technického rozvoje, náklady na implementaci, a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, i rizika různé pravděpodobnosti a rozsah rizik pro práva a svobody subjektů údajů. Pro vaši bezpečnosti jsou údaje zašifrovány pomocí webového certifikátu SSS (Secure Socket Layer).

14. Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup: Máte právo získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje sděleny, předpokládané době, po kterou budou osobní údaje uloženy, zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou získány přímo od vás.
 • Právo na opravu: Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění správných údajů.
 • Právo na výmaz a omezení zpracování: Máte právo na výmaz vašich osobních údajů nebo na omezení jejich zpracování v souladu se zákonnými požadavky.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat vámi poskytnuté osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a požadovat předání těchto údajů jinému správci.
 • Právo podat stížnost: Prosím obraťte se na dozorový úřad vašeho obvyklého bydliště nebo na dozorový úřad, do jehož kompetence spadáme.
 • Právo odhlásit se ze zpracování: Můžete se odhlásit ze všech forem zpracování popsaných v tomto dokumentu, k nimž dochází na základě bodu (f) článku 6 odst. 1 GDPR. Na rozdíl od zpracování údajů uvedeného v části ‘Zpracování údajů pro reklamní účely’ jsme povinni přijmout žádost o odhlášení pouze tehdy, jestliže prokážete závažné oprávněné zájmy vyplývající z vaší konkrétní situace.
 • Pro uplatnění svých práv prosím napište na dsb@mercateo.com.

15. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů budou změněny, jestliže že to bude nutné.

Poslední aktualizace: březen 2021