Home » Vyhlášení společnosti Mercateo o ochraně údajů


Společnost Mercateo Česká republika s.r.o. (dále jen Mercateo) bere ochranu Vašich údajů vážně a udržuje platformu Mercateo v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů a požadavky všeobecného nařízení EU o ochraně údajů (dále jen GDPR). Dále vás informujeme o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů společností Mercateo Česká republika s.r.o..

1. Všeobecné

Úkolem tohoto vyhlášení o ochraně údajů je informovat vás o zpracování údajů společností Mercateo Česká republika s.r.o. (dále jako „provozovatel“).
Společnost Mercateo Česká republika s.r.o. je zodpovědná za následující webovou stránku:
www.mercateo.cz

Kontakt:
Mercateo Česká republika s.r.o.
Na Strži 1702/65
Praha 14000

V případě dalších otázek, na něž Vám vyhlášení o ochraně údajů nedalo odpověď, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na dsb@mercateo.com.
Pověřencem pro ochranu údajů společnosti Mercateo je pan Henry Freiberg.
Vedoucím úřadem dohledu pro celou podnikovou skupinu Mercateo je:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) (Bavorský krajský úřad pro dohled nad ochranou údajů)
Promenade 27
91522 Ansbach (Německo)

2. Zpracování údajů při vyvolání naší webové stránky

Při návštěvě naší webové stránky jsou na náš server automaticky zasílány a dočasně ukládány informace jako

 • IP adresa,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL vyvolaného souboru,
 • webová stránka, z níž se přístup uskutečnil (referenční URL),
 • Vámi používaný prohlížeč a příp. operační systém Vašeho počítače, s nímž přistupujete k internetu, a název Vašeho poskytovatele internetu.


Právní základ tohoto zpracování vyplývá z čl. 6, odstavce 1, písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z následujících účelů:

 • optimalizace sestavení připojení,
 • zabezpečení a optimalizace přístupnosti pro uživatele a zacházení s naší webovou stránkou,
 • zajištění bezpečnosti a stability systému
 • a odvrácení nebezpečenství/trestného stíhání v případě kybernetického útoku.


Na naší webové stránce se používají cookies, tracking-tools, postupy targeting a Social-Media-Plug-Ins. Tyto nástroje a postupy jsou blíže opsány v následujících částech.

3. Zpracování údajů při registraci

Máte možnost registrovat se jako zákazník nebo jako dodavatel. Přitom se vytvoří heslem chráněný zákaznický účet. O která data se přitom jedná, vyplývá ze vstupní masky, která se vyplňuje při registraci. Tyto údaje se používají výhradně na interní trvalé uložení Vašich osobních údajů v heslem chráněném zákaznickém účtu. Přitom se ukládá IP adresa, datum a čas registrace.

Dále se vykoná kontrola, jestli se v případě zákazníka nejedná o spotřebitele. Tato kontrola slouží na vyloučení spotřebitelů, protože platforma je zaměřena výhradně na zákazníky B2B. Právní základ tohoto zpracování vyplývá z čl. 6, odstavce 1, písm. b) GDPR.

4. Uživatelská zpráva majitele účtu

Při zprávě uživatele může majitel účtu uvolnit určité uživatele jako nákupčích, příp. zadavatele požadavek na nákup.

Majitel účtu spravuje a organizuje své vytvořené uživatele. Za tímto účelem má přístup k uvedeným a generovaným informacím o uživatelích.

Majitel účtu může mít následující možnosti:

 • vykonat uživatelská nastavení,
 • poskytnout anebo ukončit přístup k účtu pro uživatele,
 • přistoupit k datům uživatele účtu a uložit je.

5. Zpracování údajů při příležitosti procesu objednávání

Zpracování údajů v rámci objednávek slouží na to, aby bylo možné realizovat všechny postupy v rámci objednávky. Právním základem je čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. O která data se přitom jedná, vyplývá ze vstupní masky, která se vyplňuje při registraci.

Pro realizaci kupní smlouvy je potřebné zpracování následujících údajů:

Vaša e-mailová adresa se používá na elektronickou komunikaci o Vaší objednávce a její realizaci. Právní základ tohoto zpracování vyplývá z čl. 6, odstavce 1, písm. c) GDPR.

Pro zpracování smluvních povinností se údaje objednávky odešlou subdodavateli a příp. jeho dopravcovi, kteří tovar dodají anebo poskytnou objednané služby, a přenechají se za účelem použití údajů na uvedený účel. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6, odstavec 1, písm. b) GDPR.

Pro splnění smlouvy může být potřebné, aby byly údaje zaslány našemu poskytovateli platebních služeb anebo pověřené úvěrové instituci. To závisí na svoleném způsobu platby.

Použít lze následující způsoby platby:

 • platba předem,
 • faktura,
 • inkaso (Sepa),
 • úvěrová karta (částečně).


Na okamžitý převod používáme službu společnosti Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov a na platbu kreditní kartou služby společnosti EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Str. 10-12, 50668 Köln.

Pro případ opoždění plateb jsou údaje přenášeny námi pověřené společnosti. Zpracování údajů se uskutečňuje na základě našeho oprávněného zájmu, protože máme osobitý zájem na vyrovnání otevřených pohledávek.

6. Kontrola bonity

V průběhu procesu objednávky od určité hodnoty objednávky prověřujeme Vaši platební schopnost. Platební schopnost se neprověřuje při platbě předem.

Na účely prověření platební schopnosti poskytujeme potřebné údaje (jméno a příjmení konatele, název firmy, adresu) následujícím informačním kancelářím:

a) Creditsafe Deutschland GmbH, Charlottenstr. 68-71, 10117 Berlín, Německo;

Na základě matematicko-statistických postupů se vykonávají příslušná hodnocení. Do výpočtu hodnoty pravděpodobnosti jsou zahrnuty i údaje o Vaší adrese. Vůči poskytnutí Vašich údajů informačním kancelářím můžete kdykoli písemně namítat (např. v e-mailu, ve faxu, v dopise). Mercateo si vyhrazuje právo v případě námitky nabízet jenom způsob platby „platba předem“.

Právní základ kontroly platební schopnosti vyplývá z čl. 6, odstavce 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že při zodpovídajícím způsobu platby poskytujeme předběžné plnění a chceme svoje úvěrové riziko udržet co nejnižší.

7. Další zpracování údajů

Dále se sbírají a shromažďují údaje, které jste nám sami výslovně oznámili. Například při individuálním kontaktu se zákazníkem e-mailem, telefonicky anebo na platformě, kdy jste využili možnost zadání údajů (jako např. registrace přihlášení, registrační maska, formuláře žádosti). Údaje, které jsou určené na sběr, Vám budou podle jejich povahy oznámeny před příslušným procesem, pokud nevyplývají z povahy probíhajícího procesu (jako např. jméno a heslo při registraci přihlášení anebo v masce „uživatelské údaje”: telefon a e-mail).

Dále se shromažďují údaje o použití, které zanecháváte při použití platformy (vykonané hledání článků) a/anebo které oznámí příslušný poskytovatel internetu při použití platformy (kromě jiného IP adresa Vašeho počítače) a/anebo generuje pomocí služby e-tracking. Uživatelské údaje mohou obsahovat údaje týkající se osob, příp. společností, anebo umožňují vyvozovat závěry o nich.

Bez Vaší registrace anebo bez Vašeho přihlášení budou anonymní uživatelské údaje, jako např. Vámi používaný typ prohlížeče a operační systém a to, které stránky jste navštívili během svojí přítomnosti na internetu, odeslané Vaším prohlížečem při každém přístupu pomocí platformy. Údaje přitom získané nebudou použity na Vaši identifikaci a identifikaci Vaší společnosti.

Údaje o použití se ukládají automaticky v protokolech serveru (log soubory serveru). Tyto se používají pro atraktívnější utváření ovládání funkcí platformy a zajištění a zlepšení její výkonnosti.

To představuje náš oprávněný zájem a vyplývá z právního základu čl. 6, odstavce 1, písm. f) GDPR.

8. Zpracování údajů na reklamní účely

Zpracování údajů na reklamní účely představuje pro Mercateo zásadně oprávněný zájem podle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Pokud jste registrovaní anebo u nás vedení jako zákazník, zpracováváme Vaše kontaktní údaje a informujeme Vás o produktech a službách a relevantních novinkách nezávisle od předplacení bulletinu.

Při zpracování údajů na reklamní účely máte možnost kdykoli a bezplatně uplatnit námitku vůči příslušnému komunikačnímu kanálu s účinkem do budoucnosti. Na základě námitky se dotčená kontaktní adresa pro příslušný komunikační kanál pro další zpracování reklamních údajů zablokuje. Námitku můžete zaslat e-mailem anebo poštou na uvedené kontaktní údaje.

9. E-mailové kampaně

E-mailové kampaně (např. bulletin) zasíláme jen se souhlasem příjemce podle čl. 6, odstavce 1, písm. a) GDPR. Údaje zadané při registraci do informační služby Mercateo budou použity výhradně na tento účel. Po registraci do informační služby Mercateo budete dostávat prostřednictvím různých e-mailových kampaní informace o nových a/anebo pro Vás zajímavých produktech/výrobcích společnosti Mercateo (např. funkcionality E-Procurement), o webinářích, výherních hrách a akcích.

Sledujeme tím vlastní a cizí reklamní účely (našich dodavatelů a výrobců).

Bulletin se předplácí tzv. Double-Opt-In postupem. To znamená, že po zadání svojí e-mailové adresy dostanete po přihlášení e-mail, v němž budete požádáni o potvrzení svojí přihlášky. Jenom tak můžeme vyloučit, aby se nikdo nemohl přihlásit cizí e-mailovou adresou.

Zaprotokolujeme přitom příchod objednávky bulletinu.

Údaje se používají výhradně na zasílání bulletinu a neposkytují se třetím stranám.

Souhlas s příjmem e-mailových kampaní lze kdykoli pro příslušnou e-mailovou kampaň odvolat. Link na odvolání se nachází na konci každého e-mailu.

10. Webové stránky třetích stran

Mercateo nemá vliv na aktuální obsah webových stránek třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím platformy, ani na způsob, jak tyto webové stránky fungují. Společnost Mercateo není zodpovědná za ochranu údajů ani za obsah těchto webových stránek.

11. Příjemci mimo EU

S výjimkou dále uvedených zpracování na našich webových stránkách neposkytujeme Vaše data příjemcům se sídlem mimo EU anebo mimo Evropského hospodářského prostoru.

12. Cookies

Všeobecná upozornění
Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou internetovým prohlížečem odkládány a ukládány ve Vašem počítačovém systému. Na Vašem počítači nezpůsobují žádné škody.

Pokud používání cookies představuje zpracování osobních údajů, uskuteční se používání cookies na právním základě čl. 6, odstavce 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z optimalizace webové stránky, takže naši nabídku můžeme představit bezpečněji a uživatelsky příjemněji. To nám umožňuje přizpůsobit obsah naší webové stránky cíleně Vašim potřebám, a tím zlepšit naší nabídku pro Vás. Kromě toho máme zájem na reklamních cookies, abychom pro vás zařadili a ukázali Vám zájmově orientovanou inzerci.

Soubory cookies používáme zejména na to, abychom uložili Vámi vykonaná nastavení jako například výběr krajiny, funkce filtrování anebo již poskytnuté funkcionality při prohlížení v rámci platformy.

Používáme procesní cookies, jejichž použitím zajišťujeme, že naše webová stránka správně funguje. K tomu patří navigace na webových stránkách a bezpečná realizace nákupů na webových stránkách. Tak ukládáme např. prostřednictvím cookies „Korb2“ Váš nákupní košík.

Kromě toho používáme bezpečnostní soubory cookies, abychom ověřili Vaši totožnost jako uživatele a zabezpečili, že uživatelské údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran. Používáme například cookies „sid“ a „jsessionid“ na zabezpečení přístupu k chráněným oblastem platformy.

Používáme cookies stavu relace, abychom získali informace o interakci našich uživatelů s webovou stránkou. Můžeme tak pořád zlepšovat naše služby a optimalizovat je pro naše uživatele. Používáme např. cookies „sid3“ na anonymní analyzování toho, nakolik jsou zvolená zlepšení účinná na naší webové stránce.

Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby na Vašem počítači žádné cookies neukládal.

Úplná deaktivace cookies však může vést k tomu, že nebude moct využít všechny funkce naší webové stránky.

Doba ukládání cookies závisí od účelu jejich použití a není vždy stejná.

Google Analytics
Mercateo využívá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“), CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA, na optimalizaci naší webové stránky a její přizpůsobení potřebám.

Google Analytics používá tzv. „cookies“, které se ukládají ve Vašem počítači. Použitím cookies se vykonává analýza používání webové stránky.

Informace generované souborem cookies o Vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Informace, jež cookies generují, jsou:

 • typ prohlížeče,
 • operační systém,
 • webová stránka, z níž se přístup uskutečnil (referenční URL),
 • IP adresa,
 • datum a čas požadavku na server.


Tato webová stránka používá Google Analytics s funkcí anonymizace IP („anonymizeIp“).

Google předtím Vaší IP adresu v rámci členských států EU anebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Jenom ve výjimečných případech se přenáší na server Google v USA plná IP adresa a tam se zkrátí.

Z pověření společnosti Mercateo použije Google tyto informace na vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, na sestavení přehledů o aktivitách webových stránek a na poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky na účely průzkumu trhu a přizpůsobení potřebám společnosti Mercateo. IP adresa zprostředkovaná Vaším počítačem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížecího softvéru. Upozorňujeme však na to, že v tom případě nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete sběru dat, vygenerovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat společností Google, zabránit tím, že si na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs stáhnete a nainstalujete dostupné Browser-Plug-in.

Sběru prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit i tím, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se Opt-Out-Cookie, který zabrání sběru Vašich dat při návštěvě této webové stránky v budoucnosti: Deaktivovat Google Analytics.

Podmínky používání a upozornění na ochranu údajů najdete na https://www.google.com/analytics/terms/cz.html, příp. na https://policies.google.com/?hl=cs.

intelliAd
Tato webová stránka využívá službu webové analýzy s Bid managementem společnosti intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov, Německo. Pro přizpůsobení potřebám a optimalizaci této webové stránky se shromažďují anonymizované údaje o používání a agregovány se ukládají, a z těchto údajů se vytvářejí profily použití s využitím pseudonymů. Při použití intelliAd-Trackings dochází k lokálnímu ukládaní souborů cookies.

Anonymizované údaje o použití a profily může používat jak provozovatel webové stránky, tak i jiní zákazníci intelliAd na identifikaci zájmů používání bez toho, aby bylo možné dělat závěry o identitě návštěvníka webové stránky. Máte právo namítat vůči ukládání Vašich (anonymizovaných) údajů o používání i v budoucnosti. Použijte na to funkci intelliAd Opt-Out: https://login.intelliad.de/optout.php.

Adition
Na naší webové stránce používáme službu společnosti ADITION technologies AG, Oststraße 55 0211 Düsseldorf, Německo. ADITION slouží na účely marketingu a optimalizace na statistické vyhodnocování počtu návštěvníků.

V prohlížeči návštěvníka webové stránky se přitom ukládají cookies. Všechny informace v souboru cookies jsou anonymizovány a obsahují technické informace jako např. frekvenci reklamy a datum zobrazení reklamních prostředků, použitý prohlížeč i instalovaný operační systém.

ADITION splňuje všechny požadavky P3P (Privacy Preferences Project).

Kliknutím na následující link se zastaví sběr anonymizovaných údajů. ADITION v tomto případě nahrazuje nynější cookies novým souborem Opt-Out-Cookie. Tento soubor Opt-Out-Cookie zmaže doteď uložené informace, včetně IP adresy, a zabrání dalšímu sběru anonymizovaných informací.

Klikněte, prosím, zde pro nastavení Opt-Out Cookie. (https://www.adition.com/datenschutz)

DŮLEŽITÉ: Jestli se soubor Opt-Out-Cookie smaže, ADITION již nemůže zjistit, že se Opt-Out uskutečnil. V tom případě je třeba proces Opt-Out opakovat.

Upozornění na ochranu údajů ADITION najdete na https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/.

Google Remarketing
Na naší webové stránce používáme funkci remarketingu společnosti Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA. Funkce remarketingu slouží na to, aby návštěvníkům webové stránky prezentovala zájmově orientovanou reklamu. V prohlížeči návštěvníka webové stránky se přitom uloží soubor cookie, který návštěvníka webové stránky opět rozpozná, když tento vyvolá webovou stránku, která patří do reklamní sítě Google.

Tak můžeme zapnout zájmově orientované reklamní inzeráty v celé síti Google. Na těchto stránkách se můžou návštěvníkovi prezentovat reklamy, týkající se obsahů, které návštěvník předtím na webových stránkách vyvolal a které rovněž používají funkci remarketingu od společnosti Google. Podle vlastních údajů Google při tomto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje.

Účelem funkce Remarketing je marketing a jeho optimalizace.

Funkci remarketingu společnosti Google můžete zabránit tím, že vykonáte příslušná nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moct v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.

Funkci remarketingu společnosti Google můžete zabránit tím, že vyvoláte následující link www.google.de/settings/ads a tam vykonáte Vámi požadovaná nastavení. Všimněte si, že toto nastavení platí pouze pro prohlížeč, který se přitom použije.

Používání cookies na reklamní účely společností Google můžete kdykoli deaktivovat na https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs. Upozornění na ochranu údajů Google najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

Google AdWords
Na naší webové stránce je integrovaný Google Conversion Tracking „Google AdWords“ společnosti Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA. Google AdWords je služba analýzy pro zapínání reklamy na internetu. Když kliknete na inzerát Google (vyhledávač Google anebo na webových stránkách třetích společností), uloží se na Vašem počítači tzv. soubor Conversion-Cookie.

Cookie ztrácí svou platnost po 30 dnech. Pokud se ještě neskončila jeho platnost, Google a my umíme rozpoznat, které stránky jste na našem webu vyvolali. Přitom se zaznamená rovněž to, jestli jste dokončili nákup prostřednictvím nákupního košíku anebo ho zrušili. Ani my, ani jiní inzerenti Google-AdWords nedostanou informace o Vaší totožnosti.

V souboru cookie se o Vás uloží osobní údaje (jako např. IP adresa, navštívené webové stránky). Tyto se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Účelem Google AdWords je propagovat naší webovou stránku zapnutím zájmově orientované reklamy na webových stránkách třetích společností a/anebo zapnutím cizí reklamy na naší webové stránce.

Google používá údaje na vytvoření statistik návštěvníků. Tyto statistiky návštěvníků Google AdWords nám na naší webové stránce ukazují úspěch naší reklamy AdWords. V budoucnosti tak budeme moct dále optimalizovat naše inzeráty AdWords.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softvéru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moct v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.

Funkci Conversion Tracking od „Google AdWords“ můžete zabránit tím, že vyvoláte následující link www.google.de/settings/ads a tam vykonáte Vámi požadovaná nastavení. Dbejte na to, že toto nastavení platí pouze pro prohlížeč, který se přitom použije. Upozornění o ochraně údajů najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

13. Videa

Třetí strany
Pro optimální a živé zobrazení produktů využíváme na naší webové stránce částečně i videa s opisem produktů. Integrace se uskutečňuje prostřednictvím třetích stran. Pokud vyvoláte video, vytvoří se spojení se serverem příslušné třetí strany a odešle jí určité, použití se týkající informace. Pro zacházení s těmito údaji platí příslušná ustanovení o ochraně údajů třetích stran. Mercateo nemá žádné znalosti o obsahu údajů shromažďovaných příslušní třetí stranou a nemá vliv na jejich použití.

Vimeo
Na naší webové stránce integrujeme videa videoportálu Vimeo společnosti Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA.

Když vyvoláte videa přes Vimeo, vytvoří se spojení k serverům Vimeo v USA. Tímto se odešlou určité informace do Vimeo. Může se taky stát, že Vimeo na Vašem koncovém zařízení uloží cookies, zejména Tracker Google Analytics. Přitom se jedná o vlastní Tracking společnosti Vimeo, na který nemáme dosah. Tracking prostřednictvím Google Analytics můžete znemožnit tím, že použijete deaktivační nástroje, jež Google nabízí pro internetové prohlížeče. Uživatelé kromě toho mohou sběru dat, vygenerovaných prostřednictvím Google Analytics a souvisejících s Vaším používáním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google, zabránit tím, že si stáhnou a nainstalují Browser-Plug-in dostupné na následujícím linku:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Vimeo dále umožňuje používání určitých dalších funkcí, například hodnocení anebo sdílení videí. Tyto funkce nabízí výhradně Vimeo a příslušní třetí poskytovatelé, a měli byste důkladně prověřit jejich ustanovení o ochraně údajů dřív, než příslušné funkce použijete. Mercateo nemá žádné poznatky o obsahu dat shromažďovaných prostřednictvím Vimeo anebo třetích poskytovatelů a nemá žádný vliv na jejich použití.

Další informace o shromažďování a používání Vašich údajů společností Vimeo a o svých příslušných právech najdete ve vyhlášení o ochraně údajů společnosti Vimeo na https://www.vimeo.com/privacy.

YouTube
Na naší webové stránce integrujeme videa videoportálu Videoportals YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když vyvoláte videa přes YouTube, vytvoří se spojení k serverům YouTube v USA. Tak se odešlou určité informace na YouTube. Přitom se serveru YouTube oznámí, kterou webovou stránku jste navštívili.

Jste-li přihlášeni ve svém účtu na YouTube, umožníte YouTube přiřadit Vaše chování při prohlížení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomuto můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu na YouTube. Může se taky stát, že YouTube uloží cookies na Vašem koncovém zařízení. Zejména Tracker Google Analytics. Přitom se jedná o vlastní Tracking společnosti YouTube, na nějž nemáme dosah. Tracking prostřednictvím Google Analytics můžete znemožnit tím, že použijete deaktivační nástroje, která Google nabízí pro internetové prohlížeče. Uživatelé mohou kromě toho zabránit sběru dat, vygenerovaných prostřednictvím Google Analytics a souvisejících s Vaším používáním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google, tím, že si stáhnou a nainstalují Browser-Plug-in dostupné na následujícím linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

YouTube dále umožňuje používání určitých dalších funkcí, například hodnocení anebo sdílení videí. Tyto funkce se nabízejí výhradně prostřednictvím YouTube a příslušných třetích poskytovatelů, a měli byste proto důkladně prověřit jejich ustanovení o ochraně údajů dřív, než použijete příslušné funkce. Mercateo nemá žádné informace o obsahu údajů shromažďovaných společností YouTube anebo třetích stran a nemá vliv na jejich použití.

Další informace o shromažďování a používání Vašich údajů společností YouTube a o svých příslušných právech najdete ve vyhlášení o ochraně údajů společnosti YouTube na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

14. Social-Media-Plug-ins


Na naší webové stránce používáme Social-Media-Plug-ins podle čl. 6, odst. 1, písm. a), písm. f) GDPR, abychom zvýšili povědomí o nás. Reklamní účely v nich obsažené představují náš oprávněný zájem.

Funkce Facebook-Like
Na naší webové stránce jsou integrovány Plug-ins sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Plug-ins Facebooku jsou na naší webové stránce označeny logom Facebook anebo tlačítkem „Like“ („Líbí se mi“). Přehled Plug-ins Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naší webovou stránku, vytvoří se prostřednictvím Plug-ins přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku.

Přitom se přenášejí data a ukládají u Facebooku.

Facebook tak dostává informaci, že jste se svojí IP adresou navštívili naši webovou stránku. Když kliknete na tlačítko „Like“ Facebooku, dokud jste přihlášeni do svého účtu na Facebooku, můžete propojit obsahy naší webové stránky s Vaším profilem na Facebooku. Facebook tak může přiřadit návštěvu naší webové stránky k Vašemu uživatelskému účtu. Mercateo nemá žádné poznatky o obsahu posílaných údajů ani o jejich použití společností Facebook.

Další informace najdete ve vyhlášení o ochraně údajů společnosti Facebook na https://cs-cz.facebook.com/full_data_use_policy. Nepřejete-li si, aby Facebook přiřadil návštěvu naší webové stránky k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku před návštěvou naší webové stránky.

Načítání Plug-ins Facebooku můžete kompletně zabránit i prostřednictvím Add-ons pro Váš prohlížeč, např. prostřednictvím „Facebook Blocker“.

Google+
Na naší webové stránce jsou integrovány Plug-ins sociální sítě Google Plus, společnosti Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA.

Plug-in lze rozpoznat podle ikony „+1“. Google Plug-in se aktivuje kliknutím, čím Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery společnosti Google. Google ukládá IP adresu, informaci, že jste pro získání obsahu klikli na „+1“, jakož i informace o webové stránce, kterou jste si po kliknutí na „+1“ prohlíželi, a to i tehdy, když nemáte žádný profil na Google+ anebo právě nejste přihlášeni ve svém profilu na Google+.

Jste-li přihlášeni do Google+, přiřadí se data přímo k vašemu profilu. Kromě toho se informace zveřejňují na Google+ (v závislosti od nastavení profilu) a zobrazí se Vaše kontaktní údaje.

Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách „+1“ za účelem zlepšení služeb Google pro Vás i pro ostatní.

Shromážděné informace se používají následovně:

Kromě výše uvedených účelů použití se Vámi poskytnuté informace používají v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů. Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitách „+1“ uživatelů, příp. je poskytne uživatelům a partnerům.

Účel a rozsah zpracování údajů společností Google, jakož i Vaše práva a možnosti nastavení na ochranu Vaší soukromé sféry najdete v informacích o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter
Na naší webové stránce jsou integrovány Plug-ins služby krátkých zpráv Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Plug-in Twitter lze rozpoznat podle loga Twitter (bílý ptáček na modrém pozadí) a dodatku „Twitter“.

Plug-in společnosti Twitter se aktivuje kliknutím, Váš prohlížeč tak vytvoří přímé spojení k serverům společnosti Twitter a k Vašemu účtu na Twitteri. Přitom může dojít k výměně údajů s jinými uživateli Twitteru.

Nemáme žádné informace o údajích zasílaných do Twitteru.

Nemáme žádné poznatky o účelu a rozsahu shromažďování údajů, jejich dalším zpracování a používaní společností Twitter. Příslušné informace najdete na https://twitter.com/privacy. Dále máte možnost nakonfigurovat nastavení Vašeho účtu na Twitteri (https://twitter.com/account/settings) za účelem ochrany údajů sami.

LinkedIn
Na naší webové stránce jsou integrovány Plug-ins sítě LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA. Za záležitosti ochrany údajů mimo USA je zodpovědná společnost LinkedIn v Irsku, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Webové stránky, na nichž jsou integrovány Plug-ins, způsobí, že Váš prohlížeč stáhne příslušné komponenty z LinkedIn. Toto informuje společnost LinkedIn o tom, kterou konkrétní webovou stránku navštěvujete.

Když jste přitom současně přihlášení do služby LinkedIn, lze to přiradit k Vašemu účtu na LinkedIn. Je-li takovéto přiřazení k Vašemu účtu na LinkedIn nežádoucí, můžete mu zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásíte ze svého účtu na LinkedIn.

Kliknutím na Plug-ins služby LinkedIn se spojí Vámi navštívené webové stránky s Vaším účtem na LinkedIn a sdílejí se s ostatními uživateli.

Nedostáváme žádné informace o údajích odesílaných do LinkedIn. Nemáme poznatky o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů společností LinkedIn. Informace o ochraně údajů najdete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Dále máte možnost sami nakonfigurovat v nastaveních Vašeho účtu na LinkedIn ochranu údajů.

Xing
Na naší webové stránce jsou integrovány Plug-ins sítě Xing (Xing AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo).

Webové stránky, které používají funkci „XING Share-Button“, vytvoří prostřednictvím Vašeho prohlížeče po krátkém čase přímé spojení se servery XING.

Funkce „XING Share-Button“ slouží zejména výpočtu a zobrazení hodnoty počítadla. Podle našich vědomostí přitom Xing při vyvolání této webové stránky neukládá o Vás žádné osobní údaje. XING především neukládá žádné IP adresy. Nedochází ani k vyhodnocování Vašeho chování při používání prostřednictvím souborů cookies. Informace o ochraně údajů Xing a funkci „XING Share-Button“ najdete na následující webové stránce: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Nemáme žádné informace o údajích zasílaných do Xing.

Instagram
Na naší webové stránce jsou integrovány Plug-Ins on-line služby Instagram Inc., CA 94025, 1601 Willow Road, Menlo Park, USA. Plug-ins Instagramu lze rozpoznat podle loga společnosti Instagram.

Aktivováním (kliknutím na tlačítko Instagram) se vytvoří přímé spojení s Vaším profilem na Instagramu, když jste do Instagramu přihlášeni. Tím se vytvoří přímé spojení se servery Instagramu a přenášejí se informace o návštěvě na naší webové stránce. Nedostáváme žádné informace o údajích odesílaných společnosti Instagram.

Nemáme poznatky o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů společností Instagram. Informace o ochraně údajů společnosti Instagram najdete na https://instagram.com/about/legal/privacy.

Google Maps
Na naší webové stránce jsou integrovány Plug-ins on-line služby Google Maps společnosti Google Inc., CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA. Používáním Google Maps na naší webové stránce se odesílají a ukládají informace o používání a Vaší IP adrese do společnosti Google.

Nemáme poznatky o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů společností Google. Podle informací od Google nebudou tyto informace propojeny s jinými službami Google. Údaje sesbírané společností Google mohou být odeslány třetím stranám.

Používáním naší webové stránky vyhlašujete, že se zpracováním údajů společností Google souhlasíte.

Zpracování údajů u Google Maps lze zabránit tím, že ve svém prohlížeči deaktivujete Javascript. V tom případě však již není možné zobrazit mapy Google Maps.

Informace o ochraně údajů společnosti Google najdete na https://www.google.com/intl/cs_cs/help/terms_maps.html.

15. Mazání osobních údajů

Údaje, které ukládáme, se zrušením příslušného oprávnění, zejména po dosažení účelu, pro další použití zablokují a po uplynutí lhůt uschování podle daňového a obchodního práva smažou, pokud nebudete výslovně souhlasit s dalším používáním svých údajů anebo pokud smluvně nebylo dohodnuto něco jiného.

16. Bezpečnost údajů

V zájmu ochrany Vašich údajů proti neúmyslnému anebo nezákonnému vymazání, poskytnutí, přístupu anebo proti jejich manipulaci anebo ztrátě a proti jinému zneužití se přijímají vhodná technická a organizačná opatření.

Pro Vašu bezpečnost budou Vaše údaje šifrovány certifikátem webových stránek SSL (Secure Socket Layer). To je šifrovací standard, který se používá např. při on-line bankingu. Bezpečné spojení SSL poznáte kromě jiného podle připojeného „s“ k http (teda https://…) v řádku s adresou Vašeho prohlížeče anebo podle symbolu zámku v dolní části Vašeho prohlížeče.

Upozorňujeme vás, že bezpečnost při používání internetu závisí od různých okolností a nelze ji za všech okolností úplně zaručit.

17. Přehled Vašich práv

Právo na informace
Můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž se Vaše data zpřístupňovala anebo zpřístupní, o plánované době uložení, původu Vašich údajů, pokud tyto nebyly získány přímo od Vás.

Právo na opravu
Můžete požadovat opravu nesprávných anebo doplnění správných informací.

Právo na vymazání
Můžete požadovat vymazání Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Údaje, které poskytnete, můžete obdržet v běžném, strojem čitelném formátu anebo můžete požádat o odeslání jiné zodpovědné osobě.

Právo na stížnost
Za tímto účelem se můžete obrátit na úřad dohledu podle místa Vašeho obvyklého pobytu anebo na náš příslušný úřad dohledu.

Právo na omezení
Můžete uplatnit právo na omezení zpracování údajů, když je zpochybněná správnost osobních údajů, zpracování je protizákonné a dotčená osoba odmítne vymazání osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů, zodpovědná osoba osobní údaje na účely zpracování už déle nepotřebuje, dotčená osoba je však potřebuje na uplatnění, výkon anebo obhajobu osobních nároků, anebo dotčená osoba vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 DGDPR, pokud není jisté, zda převažují oprávněné důvody zodpovědné osoby vůči oprávněným zájmům dotčené osoby.

Právo na podání námitky
Všeobecné právo na námitku platí pro všechny zde popsané účely zpracování, které se zpracovávají na právním základě čl. 6, odstavec 1, písm. f) GDPR. Na rozdíl od zpracování údajů popsaného v části s názvem „Zpracování údajů na reklamní účely“ jsme povinní vybavit námitku jenom tehdy, uvedete-li důvody převažujícího významu vyplývající z konkrétní situace.